09212047806

منبع انبساط

منبع انبساط

منبع انبساط که در موتورخانه مرکزی جای می گیرد را می توانیم در کارهای مختلف سهیم و شریک بدانیم: اولین محلی که با آب سرد سیستم یا همان آب شهر در تماس است و تامین…