09212047806

سرعت مخصوص پمپ سانتریفوژ (Specific Speed)

سرعت مخصوص پمپ سانتریفوژ (Specific Speed)

همه پمپ های سانتریفیوژ را می توان بوسیله flow rate، Head و سرعت روتور یا پروانه توصیف نمود. این سه پارامتر نوع پروانه و طراحی پمپ را مشخص می کنند. در زیر توضیح خواهیم داد…
کوپلینگ ها (Couplings)

کوپلینگ ها (Couplings)

کوپلینگ ها به منظور اتصال محرک به متحرک به کار گرفته می شوند. وجود این قطعه به منظور همترازی محرک و متحرک، انتقال گشتاور و تسهیل در تعویض و تعمیر محرک و متحرک ضروری می…
ویسکوزیته سیال پمپاژی

ویسکوزیته سیال پمپاژی

ویسکوزیته مطلق معیاری از مقاومت سیال در برابر جریان یافتن است. مثال محسوس در این رابطه ریختن مقداری عسل درون لیوان و سپس خالی کردن آن است. اصطکاک درون ملکولی مانع از تخلیه سریع عسل…